Privacy

Privacyverklaring Stichting Service Excellence
Stichting Service Excellence respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming. In deze privacyverklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of gebruik maakt van onze diensten en waarom we deze gegevens verzamelen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Stichting Service Excellence, onder andere gecommuniceerd via serviceexcellence.nu. Stichting Service Excellence is niet verantwoordelijk voor het privacy-beleid van andere sites en bronnen. Ook niet van sites en bronnen waarnaar op serviceexcellence.nu wordt verwezen.

Stichting Service Excellence
Stichting Service Excellence stimuleert de continue verbetering van de klantgerichtheid van organisaties in de profit en de non-profit sector. Zij tracht haar doel onder meer te realiseren door het geven van voorlichting, trainingen, kennisontwikkeling en -verspreiding, evenementen, publicaties, scans en games, begeleiding van organisaties, assessments en het toekennen van erkenningen. In dit kader onderhouden wij contact met u en verzamelen wij (contact)gegevens.

Doel van het verzamelen van persoonsgegevens
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzamelt door de Stichting Service Excellence, te weten: het leveren van de SSE-dienstverlening (o.a. inschrijving voor trainingen en events, bestelling van publicaties en het uitvoeren van digitale scans, evaluaties en assessments); verzending van nieuwsbrieven en andere marketingactiviteiten; communicatie en beantwoording van uw vragen via het contactformulier gekoppeld aan de website; communicatie via mail; evaluaties van onze dienstverlening; onderzoek.

Aard van de persoonsgegevens die worden verzameld
Contactgegevens en andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn voor het verlenen van onze diensten (o.a. geslacht, voorletters, voornaam en achternaam, post-, bezoek- en mailadres, telefoonnummers, organisatie waarvoor u werkt (indien van toepassing), branche waarin u werkt (indien van toepassing);
Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van events, bijeenkomsten of nieuwsbrieven;
Persoonsgegevens die wij van u ontvangen via onze website;
Gegevens over het gebruik van onze website;
Gegevens aangaande het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht (zoals IP-adres);
Contactgegevens (post- en mailadres, telefoonnummers, organisatie.

Beveiliging van persoonsgegevens
Stichting Service Excellence neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Stichting Service Excellence.

Derden
Stichting Service Excellence kan uw gegevens delen met derde partijen. Toegang wordt slechts aan derden gegeven voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ingeval de Stichting Service Excellence daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.Indien derde partijen zijn te beschouwen als verwerkers sluit de Stichting Service Excellence met deze derden een verwerkersovereenkomst die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet (dit betreft bijvoorbeeld ons administratiekantoor, onze accountant, ICT-dienstverleners en (software-)leveranciers). Onze werknemers en freelancers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw rechten
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonsgegevens die aan Stichting Service Excellence zijn verstrekt. Een verzoek daartoe kunt u richten tot Stichting Service Excellence.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief
De nieuwsbrieven van de Stichting Service Excellence worden verzonden via Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres en naam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Google Analytics
Via Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website verzameld. Met Google is een verwerkersovereenkomst gesloten. Bij het gebruik van Google Analytics worden de volgende instellingen gehanteerd: uw IP-adres wordt deels gemaskeerd; de optie om gegevens met Google te delen is uitgezet; we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met Stichting Service Excellence opnemen.

Service Excellence